Siste nytt‎ > ‎

17 år med 6-skift ved Hydro Karmøy

lagt inn 22. apr. 2018, 22:22 av Arne Eide

Gratulerer så mye med dagen til alle 6-skift arbeidere ved Hydro Karmøy! 


I dag er det nøyaktig 17 år siden vi startet opp med 6-skift på fabrikken. Pilotprosjektet ble startet opp i Båndstøperiet hos Hydro Aluminium Karmøy Rolling Mill AS den 23. April 2001.

Min påstand er at de ansatte har en helsegevinst ved å arbeide 6-skift i forhold til å arbeide 5-skift.

Dette står i stil med de gode HMS resultatene på Karmøy Fabrikker.

Hefte, fra 5 til 6-skift

Hva har LO gjort for deg?

Av og til så hører vi at det å være fagorganisert er ikke viktig, fordi fagforening, forbund og LO gjør absolutt ingenting for sine medlemmer. Da vil vi gi litt voksenopplæring for å friske opp hukommelsen slik at slike påstanger blir gjort til skamme.

Kort om LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 900 000 medlemmer er organisert i 24 fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 60 000. 

Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd.

24 fagforbund er tilsluttet LO. De varierer i medlemstall fra under tusen til over 300 000 medlemmer. 

I de siste årene er det flere forbund som har slått seg sammen for å få større slagkraft og yte bedre service for medlemmene.

Milepæler i LOs historie

Harde og bitre arbeidskonflikter preget arbeiderbevegelsens frammarsj og gjennombrudd i 1920- og 30-årene. Under den tyske okkupasjonen av Norge var mange fagforeningsfolk med i motstandsarbeid og illegal virksomhet. Etter krigen spilte arbeiderbevegelsen en ledende rolle i oppbyggingen av det norske velferdssamfunnet.

Folk flest fikk velstand og trygghet.I løpet av noen tiår ble Norge et rikt land,med mindre klasseforskjeller og mer rettferdig fordeling av godene enn de fleste andre samfunn i verden.

Milepæler i LOs historie: 

1899 - 1930

1899: LO blir stiftet 1.april.

1907: Første landsomfattende arbeidskonflikt i Norge, første landsomfattende tariffavtale.

1909: Første loven om syketrygd.

1916: Første felles program for LO og Arbeiderpartiet.

1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn.

1921: 150 000 fagorganiserte i streik p.g.a. arbeidsgivernes krav om kraftig lønnsnedslag.

1930 - 1940

1931: Norges største arbeidskonflikt.Lockout rammer 90 000 i fem måneder.

1932: LO og Arbeiderpartiet legger fram kriseprogram og krever "hele folket i arbeid".

1935: Den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne. Arbeiderpartiet danner regjering med to statsråder fra LO.

1936: Lov om alderstrygd.

1938: Lov om arbeidsledighetstrygd og ny arbeidervernlov vedtas.

1940 - 1950

1940 - 45: Fagforeninger organiserer illegale faglige utvalg. Illegal faglig avis kommer ut. I perioder satt store deler av LOs sekretariat i fangeleirer i Tyskland. I alt mistet 2 600 LO-medemmer livet under krigen,

1941: Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ble henrettet i forbindelse med «Melkestreiken».

1947: Lovfesting av 3 ukers ferie med lønn.

1950 - 1970

1952: Lov sikrer ungdom rett til fagopplæring i arbeidslivet.

1957: Avtale om dagpenger under sykdom.

1961: Rammeavtale om likelønnsprinsippet.

1964: Lovfesting av 4 ukers ferie med lønn.

1966: Avtale om sluttvederlag for arbeidstakere som blir sagt opp etter fylte 50 år.

1967: LO innfører kollektiv hjemforsikring.

1969: LOs første handlingsprogram.

1970 - 1990

1970: Avtale om fond for å fremme opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv.

1971: LO innfører grunnforsikringen.

1972: Avtale om verne-og miljøutvalg i bedriftene. De ansatte får lovfestet rett til representasjon i styrer og bedriftsforsamlinger.

1973: Pensjonsalderen senkes med mulighet til å gå av ved fylte 67 år.

1976: Retten til 1 ukes ekstraferie for arbeidstakere over 60 år.

1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov.

1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene.

1981: Stortinget vedtok å innføre den femte ferieuken etappevis. Det ble forutsatt at utvidelsen var forsvarlig ut fra landets totale økonomiske stilling. Bare 1 virkedag,Grodagen kom i 1983.

1986: Lockout for 102 000,forut for avtale om 37,5 timer som normal arbeidsuke.

1989: LO-organiserte får avtalefestet pensjon (AFP) fra 65 år. 

Stortinget vedtar lov om yrkesskadeforsikring.

1990

1992: Lavlønnsfondets kapital ble overført til Utdanningsfondet.

1993: Avtalefestet pensjon senkes til 64 år. De som har tariffavtale og som selv ønsker det kan gå av med pensjon ved fylte 64 år.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

1994: LO holder ekstraordinær kongress og vedtar med noen få stemmers overvekt å anbefale medlemmene og stemme nei ved folkeavstemmingen om EU-medlemskap.

1995: Ved tariffoppgjøret i 1995 fikk man til en vesentlig bedring av kvinnelønningene.

DNA selger sine aksjer i A-pressen. LO opprettholder sitt medeierskap.

Finanskonsern opprettet mellom Samvirke forsikring og Landsbanken.

LO setter kampen mot barnearbeid på dagsorden.

1996: LO på internett 1.april. Ved tariffoppgjøret var det enighet om retten til å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år. Videre ble rett til etter- og videreutdanning nedfelt i tariffavtalene. Det var konflikter i verkstedindustrien, hotell-og restaurantbransjen og i elektrikerbransjen.

1997: Kongressen gjenvalgte Yngve Hågensen. Prinsipielt handlingsprogram og forsterket solidaritetsalternativ ble vedtatt. I forbindelse med stortingsvalget ble det gjennomført en faglig valgkamp for å oppnå faglige rettigheter.

1998: I tilknytning til tariffoppgjøret forhandlet LO og NHO fram en handlingsplan for kompetanseheving, arbeidstakeres muligheter for etter-og videreutdanning (EVU).

Rutebil-og langtransportsjåførene gjennomførte en 4 ukers streik som resulterte i at NTF oppnådde ca.10% lønnsøkning for disse gruppene.

LO, NL, AF og YS gjennomførte for første gang i historien en felles demonstrasjon og politisk streik for å markere motstand mot angrep på oppnådde faglige rettigheter.

1999: Vår bank og forsikring solgt til Sparebank 1 Gruppen A/S. Fagbevegelsen eier 10% av aksjene.

Videre gjennombrudd for EVU-reformen, med sikret tilbud for de som er født før 1978,"ny sjanse".

Ledighetsprosenten nærmer seg full sysselsettting.

Det har vært god tilslutning fra forbundene m.h.t. LO-favør, som er i stadig utvikling.

2000:

2000: Streik i privat sektor.

Tariffoppgjøret førte til toårig avtale, lavlønn/likelønnstillegg i 2000,en tariffavtalt rett til 5 ukers ferie,med 2 dager i 2001 og resten i 2002, NHO og LO har nedsatt et utvalg for å utrede gjennomføringen av EVU-reformen.

2001: Avtale om inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom partene i arbeidslivet og staten.Inkluderende arbeidsliv har 3 mål: 

- redusere sykefravær med minst 20% innen 4 år, - å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og å øke den reelle pensjoneringsalder. 

Gerd-Liv Valla velges som LOs første kvinnelige leder på LO-kongressen i mai.

2004: LO lanserer medlemsdebatten "Du bestemmer - LO på din side". 44 000 medlemmer sender inn over 155000 forslag.

2005: LO-kongressen vedtar et nytt pensjonspolitisk program. Ved storingsvalget stemmer 67% av medlemmene på de rødgrønne partiene som får flertall på Stortinget.

2007: Gerd-Liv Valla trekker seg som LO-leder etter en personalkonflikt med Internasjonal sekretær Ingunn Yssen. Daværende 1. nestleder velges som ny leder for LO.

2008: LO sikrer en fortsatt AFP-ordning. 70,78 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget.

De som rakker ned på fagbevegelsen bør lese seg opp på hva fagbevegelsen har fått til for "folk flest" i dette landet før de rakker ned på denne flotte landsorganisasjonen vi har i Norge. 

Tidligere kjemisk forbund leder Olav Støylen sa i mange ammenhenger; "Gjør din plikt og krev din rett!" Det er kloke avsluttende ord på en mandag formiddag!

Comments